Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Generell og individuell del av Akan-avtalen

Generell del

Evaluering/vurdering underveis
Akan-avtalen må inneholde en plan for hvordan avtaleperioden skal evalueres og/eller (re)vurderes. Hvor ofte det er nødvendig med evalueringsmøter vil variere fra sak til sak. For å få til et konstruktivt samarbeid kan det være fornuftig med hyppige møter i starten, for eksempel annenhver uke. Antall møter kan reduseres når avtalen fungerer tilfredsstillende. Det er leder som har ansvar for å invitere til møtene, og det er naturlig at alle involverte inviteres med. Det kan oppstå behov for møter utenom den oppsatte planen på bakgrunn av at vedkommende har brutt avtalen, fått en ny advarsel eller at noen av de involverte ønsker å ta opp noe.

Det er viktig å opprettholde evalueringsmøtene regelmessig også når det går bra. Positive tilbakemeldinger og anerkjennelse har stor betydning for en person som forsøker å komme seg ut av et misbruk- eller avhengighetsproblem. Akan kompetansesenter anbefaler at Akan-avtalen varer i to år, regnet fra siste advarsel.

 

Ved brudd på Akan-avtalen
Dersom medarbeideren bryter bedriftens arbeidsreglement eller det som er avtalt i Akan-avtalen, må dette alltid følges opp:

  • Har arbeidstakeren brutt arbeidsreglementet, gis en advarsel i henhold til bedriftens rusmiddelpolicy.
  • Har arbeidstakeren brutt Akan-avtalen, må det vurderes om det er hensiktsmessig  å fortsette arbeidet.

I begge tilfeller må de involverte samles til en evalueringav avtalen og avgjøre om hvorvidt avtalen opprettholdes med eventuelle justeringer eller opphører.

Dersom det konkluderes med at Akan-avtalen skal avvikles, må saken håndteres videre som en ordinær personal-/disiplinærsak (Arbeidsmiljølovens kap. 15).

 

Vedrørende fastlege
Navnet på arbeidstakerens fastlege føres opp i den skriftlige utformingen av avtalen. Det er hensiktsmessig at det bare er fastlegen som kan sykmelde vedkommende mens Akan-avtalen  pågår. Det forutsettes at fastlegen informeres og er villig til å samarbeide.

 

Oppbevaring av dokumenter
En Akan-avtale medfører at personopplysninger må nedtegnes og oppbevares. Dette vil være personopplysninger som det er viktig at uvedkommende ikke får tilgang til. I tillegg er det viktig at disse opplysningene ikke anvendes på en måte som er til skade for den berørte arbeidstakeren les mer om juridiske spørsmål.

 

Taushetsplikt
Det må presiseres i Akan-avtalen at alle som er involvert har taushetsplikt. Dette må imidlertid ikke være til hinder for relevant informasjonsutveksling og konstruktivt samarbeid.

 

Om ordinær sykefraværsoppfølging, oppfølgingsplan og dialogmøter
I de tilfellene der arbeidstaker i perioden blir sykemeldt, vil oppfølgingen som gis gjennom Akan-avtalen suppleres med oppfølgingsplan og dialogmøter som arbeidsgiver plikter å gjennomføre ved sykefravær.

En viktig forskjell på Akan-avtale og ordinær sykefraværsoppfølging er at Akan-avtalen vanligvis ikke ligger under vanlig personalforvaltning. Vi vil anbefale den enkelte virksomhet å ta stilling til hvordan dette best kan koordineres i det enkelte tilfelle, og da på en slik måte at Akan-avtalen forblir et reelt alternativ til personalsak med mulighet for makulering i ettertid.

Ta gjerne kontakt med Akan kompetansesenter for å drøfte problemstillinger knyttet til dette.

 

Individuell del

Aktiv medvirkning og egeninnsats
Det er viktig at medarbeideren selv er med på utforming og planlegging av Akan-avtalen. Det kan være nødvendig å gi vedkommende noe tid til å tenke gjennom situasjonen. Det kan og være hensiktsmessig med flere møter før avtalen er på plass.

 

Medisinske forhold – helseundersøkelse
For å gi vedkommende riktig støtte og hjelpetiltak bør en helseundersøkelse gjennomføres, eventuelt også en medisinsk utredning av spesielle problemer. BHT eller fastlegen vurderer dette. For å få hjelp til å vurdere omfanget av problemet, behandlingsbehov og behandlingsmuligheter, kan det være nyttig å ta kontakt med det profesjonelle hjelpeapparatet.

Nettstedet: http://www.frittsykehusvalg.no/  gir en oversikt over mulige offentlige behandlingsalternativer med kontaktinformasjon og oversikt over ventetider. Det finnes også en rekke private behandlingssteder.

 

Fravær og sykdom
Det må avklares hvem som skal ha melding om fravær og hvem som skal ha kontakt med vedkommende under sykefravær. Vi anbefaler at oppfølging under sykefravær i utgangspunktet følger vanlige rutiner slik de er utformet innenfor IA-arbeidet. Om det finnes gode argumenter for å avvike fra dette, er det fornuftig å ta disse opp til vurdering ved inngåelse av opplegget. Det kan også være en fordel å tydeliggjøre avtalen i forbindelse med ferie og fridager.

 

Sosialt nettverk
Det kan være fornuftig å få oversikt over hvilke ressurser som finnes i og utenfor bedriften. Familiemedlemmer og venner kan være positive støttepersoner. Du kan lese mer om frivillige organisasjoner i heftet: ”Selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer”.

 

Skal det være en personkontakt som et tiltak i Akan-avtalen?
Det må vurderes om det er aktuelt å sette inn en personkontakt i det individuelle opplegget. Personkontakten er en kollega som får kjennskap til Akan-avtalen og kan være en støtte og god kollega for vedkommende på jobben. Vurderingen foretas ut fra kjennskapet til medarbeiderens problem og behov, samt ut fra en grundig faglig vurdering. Personkontaktens rolle og oppgaver må avgrenses og spesifiseres i opplegget.

 

Ønsker du å vite mer om dette? Mer finner du i Akan kompetansesenters metodeperm

Del ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close