Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Forebygging av pengespill- og dataspillproblematikk hos ansatte i utsatte sektorer

Pengespill på nett

 

Igangsatt våren 2015.

Avsluttet høsten 2016.

Rune Mentzoni, Pål Fylling Helland, Einar Nilsen

 

 

 

Prosjektets formål

Prosjektets formål var å utvikle et verktøy for forebygging av spillproblematikk til bruk i norsk arbeidsliv. Vi ser et behov hos virksomhetene for å kunne tilby arbeidstakere et direkte anvendbart verktøy som kan gi informasjon om spillproblematikk, gi en indikasjon på om arbeidstakeren selv har spillproblemer, og informasjon og veiledning i hvordan dette kan håndteres.

Prosjektet resulterte i programmet Jeg Spiller, som er et verktøy som gir brukeren mulighet til å teste seg selv og sitt forhold til data- og pengespill, samt følge med på spillingen sin over tid. Verktøyet gir også mye nyttig informasjon om spill. Programmet er kostnadsfritt i bruk. Du finner programmet på jegspiller.no

 

 

Generell informasjon og bakgrunn for prosjektet:

Penge- og dataspillproblematikk i Norge

Pengespill er situasjoner hvor en person satser penger eller annen verdi på en hendelse hvor utfallet er usikkert. I Norge deltar majoriteten av befolkningen i en eller annen form for pengespill i løpet av et år. I en rapport utviklet av Universitetet i Bergen på oppdrag fra Lotteritilsynet ble det anslått at 0,6 prosent av den voksne befolkningen kan kalles problemspillere, 2,4 prosent er moderate risikospillere, mens 7,8 prosent er lavrisikospillere. Omregnet til rene tall betyr dette at 22 000 kan kalles problemspillere, 89 000 er moderate risikospillere, og 289 000 er lavrisikospillere. Pengespillproblemer rammer ikke bare spilleren selv, men også pårørende og arbeidsplass. Pengespillproblemer har samfunnsmessige konsekvenser og forebygging bør være et viktig mål.

Dataspill er elektroniske underholdningsspill som kan brukes på personlige datamaskiner, dedikerte spillkonsoller, nettbrett eller mobiltelefon. Problematisk bruk av dataspill er til stede når personer ikke klarer å kontrollere omfanget av egen spilling, til tross for tydelige negative konsekvenser for seg selv og omgivelsene.  De siste tallene fra Norge indikerer at 0,3% av den voksne befolkningen kan karakteriseres som dataspillavhengige, mens 3,0% har et problematisk forhold til dataspill.

For både penge- og dataspillproblemer er det observert demografisk skjevfordeling i form av at flere menn enn kvinner rapporterer problemene, og flere yngre enn eldre.

 

Spillproblematikk i arbeidslivet

Det finnes lite forskning som kan kaste lys over hvordan penge- og dataspillproblemer rammer arbeidslivet i Norge. Akan publiserte imidlertid i 2012 en nokså omfattende rapport med noen tidlige funn. Her finner du den avsluttende rapporten for prosjektet. Rapporten konkluderte med at spillproblemer kan resultere i negative konsekvenser for arbeidsplasser i form av manglende fokus på arbeidsoppgaver, nedsatt produktivitet og økt fravær. I tillegg kan pengespillproblemer i enkelte tilfeller lede til økonomisk underslag. Rapporten fant ikke grunnlag for å konkludere med at bestemte bransjer er mer utsatt enn andre, men pekte på enkelte faktorer i arbeidsforhold som kan gi økt risiko.

Oppmerksomheten om spillproblematikk er økende i norsk arbeidsliv. Vi har observert en tydelig økning i både antall og andel av oppdrag hvor spillproblematikk er blant bestillingene over de siste årene. Samlet sett opplever vi et behov for å kunne tilby virksomhetene et anvendbart forebyggingsverktøy for spillproblematikk som supplement til den veiledning og kursvirksomhet vi per i dag bedriver.

 

Metode

Prosjektet vil ha tre hovedfaser. Først en utviklingsfase, hvor første versjon av forebyggingsverktøyet lages. Deretter vil det være en utprøvingsfase hvor verktøyet tas i bruk blant ansatte i et større oljeselskap som har sagt seg villige til å samarbeide om prosjektet. I den siste hovedfasen vil verktøyet justeres basert på erfaringene fra utprøvingen hos selskapet. Dette vil resultere i et ferdigstilt verktøy som kan tilbys norske virksomheter som henvender seg til Akan.

 

Utvikling

Det vil lages et forebyggingsverktøy som kan brukes på nett. Verktøyet vil ha to hovedmoduler, en for pengespill og en for dataspill. Begge modulene vil inkludere en selvtest basert på diagnostiske kriterier for problematikken. Basert på resultatet fra selvtesten vil så ulike tilbakemeldinger gis. For personer som spillproblemer, men uten å møte alle kriteriene for problemspill/spillavhengighet, vil informasjon om de problematiske aspektene ved deres atferd gis. Det vil vektlegges at personene befinner seg i det som betraktes som et risikoområde, og hensiktsmessige tiltak for å hindre eskalering vil beskrives.

Personer som svarer på en måte som indikerer problemspill/spillavhengighet vil gis konkrete råd om å henvende seg til aktuelle hjelpeinstanser.

Spillere som viser ulike grader av problemer knyttet til spill vil også tilbys et verktøy for monitorering av egen spillatferd. For pengespill vil dette kunne inkludere muligheten for å oppgi målsetning for daglige utgifter til pengespill og tidsbruk på pengespill, som så kan følges opp av daglig registrering av faktisk bruk. For dataspill vil tidsbruk være mer relevant enn pengebruk.

 

Fremdriftsplan

Prosjektperioden vil ha en varighet på 18 måneder, og inkluderer tre hovedfaser. Skjematisk vil tidsplanen se ut som følger:

  • Januar – Juni 2015: Utvikling av første versjon av forebyggingsverktøyet
  • Juli – Desember 2015: Utprøving av forebyggingsverktøyet
  • Januar – Juni 2016: Justering og ferdigstilling av forebyggingsverktøyet

 


MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close