Å gamble med jobben – pengespillproblemer i arbeidslivet (2009) | Akan.no

Å gamble med jobben – pengespillproblemer i arbeidslivet (2009)

Målet med dette prosjektet var å øke kunnskapen om ulike aspekter ved pengespillproblematikk i tilknytning til arbeidslivet. Dette målet var definert i to delmål, som omhandlet henholdsvis kunnskapsutvikling og tiltak til arbeidslivet.  Prosjektet la vekt på automatspill og nettbaserte spill, samt visse bransjer som er særlig utsatte og representerer risikosoner når det gjelder å utvikle pengespillproblemer.  Studiens problemstillinger ble definert slik:

  • Kartlegging av omfang av pengespillproblemer blant ansatte i risikoutsatte bedrifter.
  • På hvilken måte mulighetsstrukturer for pengespill på arbeidsplassen kan ha betydning for spill i arbeidstiden og omfang av spilleproblemer.
  • Innsikt i hvordan pengespillproblemer kan oppdages og håndteres i virksomheter.
  • Kartlegging av konsekvenser av spilleproblemer for arbeidslivet.

 

Studien var kvalitativ og det ble gjennomført dybdeintervjuer med pengespillavhengige og representanter fra bedrifter (ledere, tillitsvalgte, bedriftssykepleiere, verneombud, osv). Videre ble det distribuert et spørreskjema til samtlige ansatte i fem ulike virksomheter. Tre av disse bedriftene tilhørte transportsektoren, mens de to andre var bedrifter innen bank/IT.

Å gamble med jobben

Hovedfunn

  • Yrkessjåfører kan være i en risikogruppe for utvikling av pengespillproblemer.
  • Ansatte som har mulighet til å spille i arbeidstiden (ved at de har ledig tid og oppholder seg på steder med automater), spiller mer i arbeidstiden.
  • Sammenheng mellom spill i arbeidstiden og pengespillproblemer.
  • Pengespillproblemer kan ha alvorlige konsekvenser for arbeidsplasser, og vi har spesielt fokusert på fravær og økonomisk utroskap.
  • I tillegg har vi vist at for personer med spilleproblemer, kan store deler av arbeidsdagen være preget av deres pengespillproblemer. Dette vil naturlig nok også ha en innvirkning på deres arbeidsutførelse.

 

Her kan du lese den avsluttende rapporten om prosjektet.