Akans dobbelte målsetting | Akan.no

Akans dobbelte målsetting

Det har siden tidenes morgen i Akans 52 år lange historie vært et uttalt mål å skulle drive forebygging gjennom tradisjonell opplysningsvirksomhet på arbeidsplassen og i arbeidslivets organisasjoner samt engasjere seg aktivt i hjelpearbeid for den som slet med et rusproblem. Formålet slik det ble uttrykt i vedtektene fra 1963 lyder: § 2. formålet er: a) ved opplysning og påvirkning å forebygge alkoholmisbruk og narkomani b) å hjelpe alkoholskadde og narkomane til et normalt liv.

I dag er språkbruken noe annerledes, men intensjonen den samme. Akans virksomhetsidé i dag er: å sette hele det norske arbeidsliv i stand til å forebygge rus og avhengighet, slik at sykefravær reduseres og effektivitet og livskvalitet økes. Dette ønskes oppnådd ved å sette ledere og ansatte i stand til å ta opp bekymringer så tidlig som mulig samt å bidra til at ansatte med rus- eller spillproblematikk får et tilbud om hjelp så tidlig som mulig.

Akan-modellen har til hensikt å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen i form av en overordnet policy for rusmiddelbruk og spill med tydelige retningslinjer i det personrettede arbeidet. Skal policyen virke, må den være kjent for ansatte. Nærmeste leder ved bekymring, eventuelt uønsket atferd, tar «den nødvendige samtalen» og motiverer vedkommende til å søke råd og hjelp. Samtidig som det i Akan-modellen ligger en forventning om at det gis tilbud om et individuell akan-avtale dersom kjørereglene brytes eller vedkommende selv ber om hjelp. Det innebærer at det stilles tydelige krav til endring med et tilbud om hjelp og støtte før oppsigelse.

Det er mye lettere å stille krav til en ansatt og legge ansvaret tilbake til den enkelte når det samtidig formidles med et tilbud om hjelp og støtte. I så måte er den dobbelte målsettingen som «hånd i hanske» når det gjelder å formidle en ivaretakende holdning sammen med tydelige reaksjonsformer når det er brudd på bedriftens kjøreregler.

Klare kjøreregler og retningslinjer som er forankret i bedriftskulturen og kjent både for ledere og medarbeidere er virkemidler vi vet fungerer i et forebyggingsperspektiv. Det skaper forutsigbarhet og trygghet for både leder og ansatt. Også myndighetene har gitt uttrykk for en slik holdning. I Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), som nylig ble behandlet på Stortinget) står det at: « flest mulig ansatte i privat sektor og alle ansatte i offentlig sektor og alle studenter og elever skal være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk som er tydelig forankret i virksomhetens ledelse».

Ulike aspekt vil være gjeldende når det er snakk om Akans dobbelte målsetting. Solidaritet og omsorgsaspektet kommer til uttrykk ved at Akan har gitt et ansikt til den sosiale samvittigheten som finnes i arbeidslivet. Helseaspektet er viktig når vi vet at drøyt 10-15 % drikker mer enn det helsen har godt av. Slik bruk av rusmidler vil kunne være en utfordring med hensyn til risiko for skader og ulykker, eller tap av omdømme i de fleste virksomheter.

Alle disse aspektene er gyldige og bidrar til at den dobbelte målsettingen opprettholdes.


Skrevet av: Hasle Løchen

Hasle Løchen er seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter. Løchen har vært ansatt ved kompetansesenteret i 14 år, og har lang erfaring med å bistå norske virksomheter i rusmiddelspørsmål. Løchen har tidligere jobbet i behandling av rusmiddelavhengige og som familieterapeut.