Alkoholbruk koster arbeidslivet milliarder – forebygging må på dagsorden! | Akan.no

Alkoholbruk koster arbeidslivet milliarder – forebygging må på dagsorden!

Funnene i en fersk rapport bekrefter det vi vet: alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet dyrt. Og det forebyggende arbeidet er nøkkelen til å redusere disse enorme kostnadene!

 

Verdens helseorganisasjon har vedtatt et globalt mål om reduksjon i skadelig bruk av alkohol med minst 10 prosent innen 2025 sammenliknet med 2010. Gjennom Nasjonal Alkoholstrategi har Norge forpliktet seg til også å følge opp dette målet. I denne strategien er arbeidslivet pekt på som en viktig arena for tiltak.

Majoriteten av den voksne befolkningen er i arbeid. På arbeidsplassen har vi rutiner, tydelige roller og ansvar, som gjør det mulig å fange opp endringer og negativ utvikling på et tidlig tidspunkt, forutsatt kunnskap og bevissthet. Arbeidsplassen er derfor en unik arena der forebygging og tidlig innsats ved problematisk bruk av bl.a. alkohol.

Fra forskning og vår daglige dialog med arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter, vet vi at problematisk bruk av alkohol fører til fravær, ineffektivitet, sikkerhets- og omdømmerisiko, samt at det påvirker arbeidsmiljøet negativt.

Vi vet at mange virksomheter jobber systematisk og bra med forebygging. Men langt flere kan bli bedre. Med bakgrunn i våre erfaringer fra arbeidslivet, ser vi to hovedutfordringer: for mange lar være å forebygge, og tiden fra bekymring til handling er ofte for lang, dermed reduseres muligheten til å få gjort noe.

Vi hører at mange har en forestilling om at forebygging er komplisert og tidkrevende, og enkelte tenker «det er ingen hos oss som har problemer». Lang responstid kan blant annet skyldes kulturen på arbeidsplassen hvor man ikke er vant til å snakke om ting som oppleves utfordrende, og psykologiske barrierer som redselen for å ta feil og reaksjonen man møter. Mange tenker at alkoholbruk er en privatsak selv om det påvirker jobben, og mange lar være å gjøre noe fordi de ikke vet hva de skal gjøre. Det positive er at det finnes både kunnskap og verktøy som kan brukes.

Pandemien har ført arbeidslivet inn i en krevende endringsprosess, mange av oss står overfor en permanent hybrid arbeidshverdag. Fravær av sosial tilstedeværelse og endringer i rutiner kan oppleves som utfordrende for mange, og mye tyder på at tiden fra bekymring til handling øker ytterligere ved bruk av hjemmekontor. Erfaringene fra snart to år med hjemmekontor gjør forebygging enda viktigere.

Det forebyggende arbeidet må inkluderes i endringsprosessene vi nå er inne, vi kan ikke sette forebyggingen på vent. Det blir ikke enklere å forbygge dersom vi venter.

Akan Kompetansesenter er glad denne rapporten er publisert. Den bekrefter og understreker betydningen av at forebyggende arbeid både nytter og lønner seg for enkeltmennesker, virksomheter og samfunnet.

 

Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics, på oppdrag fra organisasjonene Av-og-til, Actis og Blå Kors. Les hele her.

 

Foto: Haakon Dueland.


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.