«Det er viktig å se sine medarbeidere» | Akan.no

«Det er viktig å se sine medarbeidere»

For Porsgrunn kommune faller det helt naturlig å sette temaet på dagsorden og jobbe proaktivt. Da Tove Almås, HR-rådgiver, begynte i jobben hadde Akan-arbeidet ligget i dvale en stund. Men sammen med et nytt Akan-utvalg som ble utvidet med Akan-kontakter i alle kommunalsjefområdene, var man fast bestemt på å få dette arbeidet opp på beina igjen:

«Noe av det første som ble gjort var å revidere retningslinjene våre. Vi jobber aktivt for at folk skal være på jobb, samtidig som målet vårt er at vi skal kunne hjelpe dersom noen skulle få behov for det. Nærvær og sykefravær er noen av stikkordene jeg kan trekke frem når det gjelder hvorfor vi jobber med rusforebygging. Det handler kort fortalt om å være medmennesker og ha en god personalpolitikk», forteller Almås.

I tillegg til å ha egne retningslinjer (rusmiddelpolitikk) har kommunen tilbudt Balance til sine ansatte. Ved å bruke dette digitale verktøyet har minst 600 ansatte testet sine alkoholvaner.  Kommunen har også brukt «Dialogverksted», og tar nå i bruk «Dilemmaverktøyet» som hjelpemiddel for å få i gang det rusforebyggende arbeidet. Begge disse verktøyene er gratis og er lett tilgjengelige på hjemmesiden til Akan. Selv om mange av de ansatte i kommunen har deltatt, er likevel Almås klar på en ting:

«Noe av det aller viktigste når man skal jobbe med rusforebygging er at det er forankret i ledelsen, og det er det i Porsgrunn kommune.»

Når det gjelder retningslinjene kan Almås fortelle at de har blitt godt mottatt blant de ansatte, men at arbeidet ikke stopper her. Hos Porsgrunn kommune jobbes det også med pårørende. Hvis f.eks. en av de ansatte er pårørende til personer med problemer knyttet til alkohol, rusmidler eller spill, så kan de få time hos bedriftshelsetjenesten.

«Når det gjelder sykefravær tror jeg det er ganske naturlig å ha problemer hvis man er pårørende til noen som sliter. Derfor har vi valgt å fokusere på dette og tilby hjelp til de pårørende også», forteller Almås

Det medmenneskelige fokuset kommer klart frem ved bruk av retningslinjer som bidrar til å skape forutsigbarhet og trygghet, ved at man vet at det er hjelp å få. Almås sier at man også er nødt til å være kreativ i det rusforebyggende arbeidet. Derfor bruker Porsgrunn kommune flere arenaer for å gjøre retningslinjene kjent, samt sette temaet på dagsordenen:

«Vi tilbyr for eksempel noe som heter Akan kafé, der vi besøker virksomheter, serverer vafler og rusfri drikke. På denne kafeen deler vi ut brosjyrer og informasjon.»

Almås kan ytterligere fortelle at de ofte blir bedt ut til virksomheter for å informere om temaet, mens andre ganger inviterer de seg selv ut. Å forebygge kan gjerne sees på som et holdningsskapende arbeid, hvilket betyr at det må jobbes kontinuerlig med temaet. Det er en prosess. Derfor får de ansatte blant annet opplæring på faste HMS- kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg, deltar på frokostseminarer, samt at virksomhetene anbefales å ha Akan på dagsordenen i personalmøter. En gang i året arrangeres det en dagskonferanse for alle ansatte hvor man inviterer gjesteforedragsholdere som har gode kunnskaper om det aktuelle temaet som presenteres.

«Vi har også fokus på å arbeide med unge arbeidstakere, og informerer om Akan på informasjonsdag for lærlinger. Mange av lærlingene begynner å arbeide i kommunen etter endt lærlingetid Vi har egen Akan-kontakt for unge opptil 30 år», sier Almås.

Akan-utvalget til Porsgrunn kommune består av svært engasjerte deltagere.  Med i utvalget har de en HMS-sjef, bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgt, hovedverneombudet og 6 Akan-kontakter. (Akan-kontaktene er både virksomhetsledere og ansatte, samt en Akan-kontakt for unge opptil 30 år)

«Vi har opprettet et Akan-kontakt forum for Akan-kontaktene, hvor man kan utveksle erfaringer og utfordringer vi ikke gjør i Akan-utvalget. Det er viktig å nevne at vi er svært fornøyd med samarbeidet vi har med Akan Kompetansesenter», forteller Almås.

 

Anbefaler andre å tenke i samme bane

Akan kompetansesenter gjennomførte i perioden juni-august 2015 en webbasert undersøkelse der det ble spurt om alkohol, spill og andre rusmidler. Her ble det blant annet avdekket at én av fire i offentlig sektor har i løpet av siste år opplevd at en kollega har hatt et problem knyttet til alkohol. Med andre ord kan det være lurt å følge eksempelet til Porsgrunn kommune og jobbe rusforebyggende før eventuelle problemer oppstår, og ikke minst kunne hjelpe dersom noen skulle trenge hjelp

«Det handler om å se det positive i det arbeidet man gjør, samtidig som det er viktig å se sine medarbeidere. Det handler om å kunne fange opp ting før det går for langt og sørge for at arbeidsplassen er et godt sted å være», avslutter Almås.


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.