Forebygge der en kan, og reparere der en må | Akan.no

Forebygge der en kan, og reparere der en må

folk

Å være i jobb er helsefremmende i seg selv, poengterte daværende eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen da hun la fram Folkehelsemeldingen i april i år. Og for en person med rus- eller spillproblematikk er det å være i jobb en viktig del av en tilfriskning.

«Det at jeg fikk være på jobb og gjøre det jeg er god på, samtidig som jeg gikk i behandling var det som hjalp meg», fortalte en kursdeltaker. For like viktig som inkluderingsdugnaden – og det å få folk inn i arbeidslivet, er det å beholde folk i jobb.

I Akan kompetansesenter synes vi det er gledelig at prinsippet forebygge der en kan og reparerer der en må ønskes lagt til grunn i folkehelsepolitikken, og at regjeringen mener at arbeidsplassen er en god arena for å forebygge rus- og avhengighetsproblemer og for å skape endring. Og vi er selvsagt glade for at Akan kompetansesenter i den nye Folkehelsemeldingen er nevnt som en viktig ressurs i dette arbeidet. Vi ser fram til å bidra når nasjonal alkoholstrategi skal utarbeides slik at arbeidslivsperspektivet blir hørt og ivaretatt.

 

Styrker vi arbeidslivet som arena for forebygging og håndtering av rus- og avhengighetsproblematikk, sparer vi samfunnet for store summer

Arbeid er en viktig faktor i menneskers liv. Det er meningsfylt og viktig å ha en jobb å gå til, og det er viktig for samfunnet at flest mulig er i jobb.  Men oppfølging av medarbeidere koster. Mennesker som tidvis ikke fungerer koster. Forebygging koster. Det koster å ta vare på den viktige ressursen som menneskene i en virksomhet er. Men det koster enda mer å la være.

 «Rusforebyggende arbeid handler om kultur. Og kulturen vår kan vi påvirke», sa en leder til meg.  Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge, oppdage, håndtere og følge opp rus- og avhengighetsproblematikk ved å jobbe med nettopp kulturen. Bedriftskultur legger føringer for atferd, og en fuktig drikkekultur fører til en høyere andel ansatte med problematisk bruk. En bedriftsintern policy for rusmiddelbruk og spillatferd, som er kjent blant alle, skaper trygghet og forutsigbarhet og bidrar til en sunn og ivaretakende bedriftskultur. En ny rapport om alkohol og arbeidsliv fra Folkehelseinstituttet – og som har fått stor oppmerksomhet, viser en tydelig forventning blant arbeidstakere om at arbeidsplassen skal ha retningslinjer for alkoholbruk både innenfor og utenom arbeidstid, samt ordninger for å hjelpe ansatte med problemer.

 

Så hva skal til? Vi tror på samarbeid

Gjennom fysiske møter og digitale flater står vi i Akan kompetansesenter på hver dag for at arbeidslivet skal få tilført kunnskap slik at de kan forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk. Men vi tror også på samarbeid med andre aktører som henvender seg til arbeidslivet, som bedriftshelsetjenester og NAV Arbeidslivssentre. Også mange arbeidsplasser ser sammenhengen mellom Akan-arbeidet og andre arbeidsmiljøtiltak. «Vi har koblet Akan-arbeidet og IA-arbeidet sammen hos oss», hører vi fra mange. Et slik samarbeid kan føre til at kunnskap og bevissthet om å hvordan hindre og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk når flere og bredere.

 

Og sist: Vi må bygge på praktisk erfaring for å beholde folk i arbeid

Å delta i arbeidslivet bidrar til at den enkelte er en del av et sosialt fellesskap, og arbeidsoppgavene kan være en kilde til mening, mestring og personlig utvikling

For oss i Akan kompetansesenter handler mye om å få flere til å forstå hvilke muligheter som ligger i å bruke arbeidsplassen som en arena for å forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk, og at flere vil få hjelp på et tidligere tidspunkt med alle fordelene dette har. Vi erfarer at en god samhandling mellom behandlingsinstitusjon, pasienten og pasientens arbeidsplass styrker rehabiliteringen og muligheten til å beholde jobben. Og vi vet at individuelle Akan-avtaler er et godt virkemiddel for å få til et slikt samarbeid i forbindelse med rehabilitering og ettervern.

Vi vet at ved å forebygge og å reparere gir vi enkeltmennesker og virksomheter muligheter begge parter vinner på. Et av Folkehelsemeldingens prioriterte områder er tidlig innsats for barn og unge. Vi må derfor ikke glemme at ved å forebygge på arbeidsplassen hjelper vi også denne gruppen. Det er godt folkehelsearbeid og god samfunnsøkonomi.

 

 

 

 

 


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.