Har du erfaring med individuell Akan-avtale? | Akan.no

Har du erfaring med individuell Akan-avtale?

I forbindelse med et forskningsprosjekt ønsker vi å komme i kontakt med ansatte i arbeidslivet som har, eller har hatt, en individuell Akan-avtale.

 

Informasjon om prosjektet

Målet er å lære av erfaringer fra arbeidstakere som for tiden eller i løpet av de siste 5 årene har hatt en Akan-avtale med sin arbeidsgiver. Vi ønsker å få kunnskap om hva som førte til at avtalen ble inngått, hva som var innholdet i avtalen, i hvilken grad den enkelte opplevde at avtalen fungerte slik den var tenkt og hvordan det opplevdes å ha en slik avtale.

I tillegg ønsker vi kunnskap om hvordan arbeidstakere i ulike bransjer balanserer utfordringer knyttet til rusmiddelbruk og annen avhengighetsproblematikk med det å være i arbeid. Ansatte med denne typen erfaringer kan ha ulike strategier for å håndtere situasjonen og vi ønsker innsikt i disse vurderingene.

 

Intervju med eller uten kamera

For å få kunnskap om dette vil vi gjerne ha et uformelt intervju/samtale med deg. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (Akan kompetansesenter) og finansieres av Akan kompetansesenter.

Samtalen vil vare i overkant av en time. Du vil motta et gavekort på 1000 kroner som takk for din tidsbruk. Intervjuet kan gjennomføres ansikt til ansikt på et sted du foretrekker, eller via nett (Teams) med eller uten kamera.

 

Personvernhensyn blir ivaretatt

FHI vil utarbeide et notat basert på anonymiserte data som overleveres til Akan kompetansesenter ved prosjektslutt. Navn eller andre personidentifiserende opplysninger vil bli anonymisert av FHI, og det du sier vil ikke kunne knyttes til deg som person i notatet som utarbeides.

All informasjon om deg vil bli behandlet konfidensielt i tråd med god forskningsetikk, basert på GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og artikkel 9 nr. 2 bokstav a).

FHI og Akan kompetansesenter er felles behandlingsansvarlige for prosjektet, og prosjektet er vurdert av personvernombudet ved FHI. Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved FHI: personvernombud@fhi.no.

Vi håper å høre fra deg.

Ring eller send melding til Inger Synnøve Moan, seniorforsker ved FHI, avdeling for rusmidler og tobakk:

Telefonnummer: 95972064

Mail: ingersynnove.moan@fhi.no


Skrevet av: Julie Sørensen Molvik

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter