Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Hjelpe en medarbeider

En individuell Akan-avtale er et tilbud til ansatte som har utviklet eller er i ferd med å utvikle et problematisk forhold til rus eller spill. Avtalen sikrer tett oppfølging over en gitt periode og er bindende for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Intensjonen ved å tilby Akan-avtale er å hjelpe den ansatte med sitt problem samtidig som de får være i jobb.

Oppfølging fra leder og eventuelle kontrolltiltak og justeringer av arbeidsoppgaver nedfelles i avtalen. Leders behov for oversikt og oppfølging av arbeidstakeren skal ivaretas. Leders overordnede ansvar er å sørge for at helse, miljø og sikkerhet til enhver tid ivaretas.

 

Utforming av Akan-avtalen

Nærmeste leder med personalansvar har ansvar for at Akan-avtalen utformes. Det må angis konkret bakgrunn for at avtalen er inngått, type oppfølging, behandling og hvilket tidsrom avtalen gjelder for. Vi anbefaler at individuelle Akan-avtaler vare i to år. Bruk vår anbefalte mal og momentliste for utforming av Akan-avtalen, men husk at den må tilpasses de individuelle behov og den enkelte situasjon.

Maler for hvordan en Akan-avtale kan se ut finner du her

 

Samarbeid i team

Bedriftshelsetjenesten er en viktig ressurs og skal inngå i Akan-avtalen i virksomheter tilknyttet en slik ordning. Fastlege skal også informeres og henviser til rett behandlingsinstans. Mange virksomheter har interne Akan-ressurspersoner representert ved HR-personell, Akan-kontakter, verneombud eller tillitsvalgte. De som medvirker og underskriver Akan-avtalen forplikter seg til gjensidig samarbeid.

Det er viktig å beskrive mest mulig konkret hva de involverte aktørene har ansvar for. Jo mer som er avklart i forkant, desto enklere vil det være å håndtere situasjoner, som måtte oppstå underveis. En Akan-avtale kan bestå av en generell del som er lik for alle, og en individuell del hvor spesielle forhold og tilpasninger konkretiseres.

Ønsker du å vite mer om dette? Mer finner du vår veileder i Akan-modellen.


MENY