Hjelpe en ansatt | Akan.no

Hjelpe en ansatt

Som leder har du mulighet til å hjelpe en ansatt med et rus- eller avhengighetsproblem samtidig som du ivaretar virksomhetens interesser. Dette kan du gjøre ved å tilby den ansatte en individuell Akan-avtale. Ansatte kan også selv be om en Akan-avtale for å endre egne rus- eller spillvaner.

 

Hva er en individuell Akan-avtale?

En individuell Akan-avtale er et tilbud til ansatte som har utviklet et problematisk forhold til rus eller spill slik at de kan beholde jobben sin samtidig som de får hjelp. Avtalen sikrer tett oppfølging over en gitt periode som betyr at nærmeste leder skal følge opp alt som er relatert til arbeidsutførelsen, fravær og atferd. Ved behov tilrettelegges arbeidssituasjonen så langt det er mulig, slik at den ansatte kan utføre sine arbeidsoppgaver.

 

Innhold i en Akan-avtale

Ingen Akan-avtaler er like og innholdet må tilpasses den enkeltes situasjon og behov, problemets omfang og art, og arbeidssituasjonen. En Akan-avtale bør inneholde følgende punkter:

Det er fornuftig å bruke litt tid på utformingen av Akan-avtalen, og evaluere den underveis. Nærmeste leder har ansvar for at Akan-avtalen utformes og følges opp. Bruk gjerne vår anbefalte mal og momentliste som utgangspunkt for utforming av avtalen, men husk at den må tilpasses de individuelle behov og den enkelte situasjon.

 

Samarbeid i team

Bedriftshelsetjenesten er en viktig ressurs og skal inngå i Akan-avtalen i virksomheter tilknyttet en slik ordning. Fastlege skal også informeres om at det er inngått en Akan-avtale. Mange virksomheter har interne Akan-ressurspersoner representert ved HR-personell, Akan-kontakter, verneombud eller tillitsvalgte. De som medvirker og underskriver Akan-avtalen forplikter seg til gjensidig samarbeid.

Leders behov for oversikt og oppfølging av arbeidstakeren skal ivaretas. Leders overordnede ansvar er til enhver tid å sørge for at helse, miljø og sikkerhet ivaretas. Det er viktig at medarbeideren selv er med på utforming og oppfølgingen av avtalen. På den måten sikres eierskap og medansvar.

Her finner du eksempel på individuell avtale

Ønsker du å vite mer?

Ønsker du å vite mer? Ring oss på vår veiledningstelefon 22 40 28 00, eller chat med oss.

Veiledningstelefonen og chatten er åpen:

Mandag 12.00 – 14.30

Tirsdag til fredag 09.00 – 14.30

Relevante artikler, sider
og verktøy