Målet er at flere skal få hjelp ved økt kunnskap | Akan.no

Målet er at flere skal få hjelp ved økt kunnskap

Bydel Nordstrand i Oslo Kommune er en stor arbeidsgiver, som har få Akan-saker. Blant flere faktorer kan det tyde på et behov for å øke kompetansen på tematikken innad i bydelen, mener hovedverneombud og Akan-kontakt Anita Stenberg Nielsen. 

 Bydelen har med sitt engasjement og systematiske arbeid på feltet fått støtte fra Opplærings -og utviklingsfondet. Midlene skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle kommunens aktiviteter, og støtte opplæringen og utviklingen av ansatte.  

 

Senke terskelen 

I forrige uke bidro Nielsen til at over 70 ansatte møttes til en 2-dagers samling. Målet er å gjøre Akan bedre kjent i hele organisasjonen. Det er et stort felles løft, som skal sette søkelys på problematisk bruk av rusmidler og avhengighet på arbeidsplassen, og øke kunnskapen om forebygging.  

Vi skal ha en tilsvarende samling i uke 12, med like mange påmeldte, forteller Nielsen.  

Å ha en lav terskel for å si ifra, betyr at noen faktisk kan få hjelp.  

-Det er avgjørende at alle ansatte kjenner til Akan-arbeidet og hvilken betydning det har for den enkelte og for arbeidsmiljøet i sin helhet. Bydel Nordstrand ønsker å senke terskelen og ufarliggjøre det å melde bekymring om kollegaer og leder ved bekymring. Klarer vi å fange opp de vi ikke fanger opp i dag, betyr det at flere får muligheten til å stå i arbeid og være en ressurs, sier Anita. 

Med både korrekt paragraf i Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Akan-arbeid nedfelt i Personalhåndboken, har kommunen et tydelig formål om at problematisk bruk skal forebygges, at ansatte med utfordringer får hjelp og at arbeidsmiljøet skal være rusfritt.  

Deltagelsen er avgjørende for at vi som bydel sammen kan utgjøre en forskjell og videreføre Oslo kommunes visjon om et støttende og rusfritt arbeidsmiljø. 

Et kontinuerlig (sam)arbeid  

Anita har hatt rollene som hovedverneombud og Akan-kontakt i over 5 år. 

Akan-kontakt er en tillitsrolle, som passer godt for et hovedverneombud, det er utrolig spennende og lærerikt, sier hun.  

Det er et kontinuerlig arbeid hun ikke er alene om. Fire ganger i året møtes Akan-utvalget. Sammen setter de agenda og lager en handlingsplan for hvordan de skal jobbe gjennom året. Mye handler om opplæring slik at alle ansatte og ledere kjenner bydelens holdning til arbeid og problematisk bruk av rusmidler, og tar ansvar for dette i sitt eget arbeidsmiljø. Målet er at flere tør å be om hjelp og at de vet de blir ivaretatt, ved å øke kunnskapen om Akan-arbeid. 

Det varierer nok litt hvordan de ulike bydelene jobber med dette, men vi samarbeider på tvers med noen. I tillegg deltar jeg i et nettverkssamlinger for hovedverneombud og Akan kontakter i kommunen, hvor også denne tematikken er aktuell. Denne kompetanse- og erfaringsdelingen er ekstremt viktig i arbeidet for hvordan vi kan tilnærme oss disse situasjonene med empati, forståelse og den støtten som er nødvendig for å veilede dem tilbake til et godt arbeidsliv, forteller Anita. 

 

 

Ny policy 

Deltakerne på de to samlingene består av ledere, tillitsvalgte og verneombud, som er medlemmer av HMS gruppen. Også bydelsdirektør og avdelingsdirektører deltar. Sammen skal de lande en policy for rusmiddelbruk, som skal forankres i virksomheten.  Policyen er et viktig verktøy i det forebyggende arbeidet. Bydelen har utarbeidet et forslag, som deltakerne kan få komme med innspill til. Målet er at de sammen blir enige om en ny og tydeligere policy, som skal godkjennes i AMU. Deretter må den forankres i strategisk ledergruppe, før den skal gjøres både kjent og anerkjent i hele organisasjonen.  

 

Et engasjement i bydelen 

Det er stor interesse for tematikken i bydelen. Det er et spennende tema for mange, som de ønsker å vite mer om og ta i bruk.  

Seniorrådgiver hos Akan kompetansesenter, Trygve Fredrik Myhren har bistått bydelen i arbeidet og bidrar på dag en av de to samlingene. 

-Jeg opplever et engasjement, sier han, – bydelen har med Anita i spissen satt Akan-arbeid på agendaen på en forbilledlig måte. Engasjementet, systematikken og at hele organisasjonen er delaktig i utformingen av ny policy gjør at dette er et arbeid som vil gi resultater. Også for sykefravær, arbeidsmiljø, og ikke minst pårørende og for sosial bærekraft, forteller Trygve. 

– Påmeldingen viser at dette er populært, det var faktisk større interesse og flere som ville delta enn vi hadde plass til. Dessuten brenner jeg for dette og har så lyst å hjelpe, så man kan fortsette å stå i arbeidslivet, avslutter Anita Nielsen. 


Skrevet av: Cathrine Kanck-Vårdal

Senior kommunikasjonsrådgiver ved Akan kompetansesenter.