Ny rapport: Ni av ti fortsatt i jobb med Akan-avtale | Akan.no

Ny rapport: Ni av ti fortsatt i jobb med Akan-avtale

En ny rapport sier oss noe om hvordan bedrifter erfarer å ha individuelle Akan-avtaler. Tallene er fra avtaler som pågikk hele eller deler av 2022.

 

Vi mottok 199 svar fra små, mellomstore og store organisasjoner i ulike sektorer. 

Rapporten gir en oversikt over hva som kjennetegner enkeltsakene, og sier noe om utviklingen fra tilsvarende undersøkelser gjennomført i 2017 og 2021.  

Dataene gir ikke grunnlag for å si noe om forekomsten av problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler, spill eller doping. Heller ikke hvilket Akan-arbeid som gjøres i de enkelte virksomhetene som har besvart. Hensikten med rapporten er å gi en oversikt over hva som kjennetegner enkeltsakene, og å se utviklingen fra tilsvarende undersøkelser gjennomført i 2017 og 2021.

 

Hjelp gjennom individuelle Akan-avtaler 

Ett av trinnene i den velprøvde Akan-modellen er å tilby hjelp til ansatte med problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler, spill eller doping.  

Anbefalingen er å tilby en individuell Akan-avtale, som er en oppfølgingsavtale mellom den ansatte med problematisk bruk og dennes nærmeste leder.  Formålet er å hjelpe den ansatte, sikre tett oppfølging, samtidig som den ansatte beholder jobben. Begge parters interesser og situasjon skal ivaretas i avtalen.  

Vår anbefaling er også å koble på lege for en vurdering av behov for behandling.  

 

Stort sett går det bra 

Svarene i den nyeste undersøkelsen viser at hele ni av ti fortsatt var i jobb ved årets slutt. Ser vi på tidligere undersøkelser og historiske data vi har, framkommer at mellom 70-90 % fortsatt er i jobb ved årets utløp. Dette er et viktig bidrag til å hindre at yrkesaktive faller ut av arbeidslivet.  

Når det ikke går bra, er årsaken ofte at tilbudet om hjelp har kommet for sent.  

 

Økning i antall avtaler inngått basert på at den ansatte selv ber om hjelp eller bekymringssamtaler 

I siste undersøkelse framkommer at én av to avtaler var inngått med bakgrunn i at den ansatte selv hadde bedt om hjelp eller at lederen har snakket med vedkommende. Dette er en hyggelig økning sammenlignet med tidligere undersøkelser. En indikasjon på at lederne i de aktuelle virksomhetene tar bekymringssamtaler, og at bedriftene har klart å skape en kultur med tillit og trygghet slik at ansatte tør å fortelle om utfordringer.  

Den øvrige halvparten hadde utgangspunkt i brudd på arbeidsreglementet eller policy.  

 

Andre funn: 

  • Én av tre avtaler gjaldt kvinner, to av tre menn  
  • Tre av fire avtaler gjaldt alkohol, én av fem narkotika. Øvrige gjaldt legemidler, spill eller doping. 15 % omhandlet to eller flere rusmiddel/problematikk. 
  • I ni av ti avtaler var leder involvert i avtalen 
  • I litt flere enn seks av ti avtaler var den ansatte til behandling i løpet av Akan-avtalens varighet  

 

Her kan du lese hele rapporten.


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.