Prosjekt rettet mot kvinner, alkohol og arbeidsliv (2009) | Akan.no

Prosjekt rettet mot kvinner, alkohol og arbeidsliv (2009)

 

 

Akan kompetansesenter har i samarbeid med stiftelsen Bergensklinikkene gjennomført et prosjekt med fokus på kvinner og alkohol i arbeidslivet. Bakgrunnen var at begge instanser hadde et behov for mer kunnskap om alkoholforbruk i tilknytning til arbeidslivet, og et spesielt ønske om å se på situasjonen for kvinner.

 

Prosjektet har hatt følgende mål:

  • Oppnå økt kunnskap om behovet for kjønnsspesifikke forebyggingsstrategier i arbeidslivet
  • Vurdere Akan-modellen i lys av funnene fra prosjektet både på universelt, selektivt og indikativt nivå
  • Utvikle/utforme en eller flere kjønnsspesifikke modeller/metoder for rusmiddelforebyggende arbeid, rettet spesielt mot kvinner i norsk arbeidsliv
”Et glass vin etter jobben?”

Hovedfunn

Under følger noen oppsummeringer med tanke på rusmiddelforebygging i henhold til universelt, selektivt og indikativt nivå:

 

Oppsummering av forebyggingsstrategier på universelt nivå

 

Oppsummering av arbeid på selektivt nivå

Kjønn betyr noe for alkoholforbruket og deltakelse i gråsonen, men det gjør også alder og ansvarsnivå. Selektiv forebygging kan dermed rettes både mot ansattegrupper basert på kjønn, alder og ansvarsnivå:

 

Oppsummering av arbeid på indikativt nivå

 

To rapporter på bakgrunn av prosjektet:

«Et glass vin etter jobben?» – Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet 2009

Fra papp til pynt? –dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk 2011