Rapporter, publikasjoner og prosjekter | Akan.no

Rapporter, publikasjoner og prosjekter

Erfaringer med individuelle Akan-avtaler i 2022

Rapporten oppsummerer data fra en spørreundersøkelse om virksomheters erfaringer med individuelle Akan-avtaler, som har pågått hele eller deler av 2022. Vi mottok 199 svar. Dataene gir ikke grunnlag for å si noe om forekomsten av problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler, spill eller doping. Heller ikke hvilket Akan-arbeid som gjøres i de enkelte virksomhetene som har besvart. Hensikten med rapporten er å gi en oversikt over hva som kjennetegner enkeltsakene, og å se utviklingen fra tilsvarende undersøkelser gjennomført i 2017 og 2021.

Sosialt lim med høy pris - Drikkekultur på norske arbeidsplasser

Hvordan står det til med alkoholkulturen på norske arbeidsplasser? Noen svar på det får vi ved å se på data fra dialogverktøyet Drikkeprat som tilbys av Akan kompetansesenter.

Sammen om endring: Rusbehandling og arbeidsliv

Denne studien ser på forutsetningene for å forbedre og forenkle samhandlingen mellom behandlerne på rusbehandlingsinstitusjonene på den ene siden, og arbeidsplassene til pasienter med alkoholproblemer på den andre.

Erfaringer med individuelle Akan-avtaler II

Sammendrag Rapporten er en oppsummering av innrapporterte erfaringer med individuelle Akan-avtaler vedrørende 169 ansatte i norsk arbeidsliv i 2020. Dataene rapporten er bygd på gir ikke grunnlag for å si noe verken om forekomst av rus- og spilleproblemer i arbeidslivet eller hvilket Akan-arbeid som gjøres i de enkelte virksomhetene som har besvart. Rapportens hensikt er å gi en oversikt over hva som kjennetegner enkeltsakene.

«Det gjelder Oskar» - en rapport om samtalen som nøkkel til å komme videre

Rapporten beskriver funnene i en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av Akan kompetansesenter i mai 2021. Her ble 800 ledere intervjuet om bekymringer knyttet til alkoholbruk blant medarbeidere. Rapportens innhold og anbefalinger har overføringsverdi til samtaler om andre rusmidler og spill. Vi gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2016. Det kan se ut som om det er noe endring, men det er vanskelig å sammenligne de to undersøkelsene på grunn av ulikt utvalg.

Erfaringer fra Akan kompetansesenter under Korona-pandemien

I denne rapporten har Akan kompetansesenter samlet og beskrevet erfaringer fra tiden etter at myndighetene den 12. mars innførte tiltak og nedstenging for å hindre smitte- spredning av Covid-19. Hensikten med rapporten er å se hvorvidt tiltakene og nedstengingen har ført til endringer i antall henvendelser til vår veiledningstjeneste, endringer blant hvem som tar kontakt med oss for veiledning, hvilke temaer som tas opp og hvilke anbefalinger vi gir.

Endringer i veiledningshenvendelsene som følge av hjemmekontor og Korona

Norge stengte ned 12.3.20. Denne rapporten er ‘tallenes tale’, en detaljert oversikt over statistikk fra veilednings- tjenesten vår i perioden 13.3.-30.09 i fjor. For å kunne sammenligne og vurdere om det er endringer som kan ha sammenheng med Koronasituasjonen, har vi også med statistikk for samme periode i 2018 og 2019. Denne rapporten er et av grunnlagene for den mer beskrivende rapporten ”Erfaringer fra Akan kompetansesenter under Korona-pandemien”, datert november 2020.

Kostnader ved rusrelatert fravær og ineffektivitet Rapport 9-2018

På oppdrag for Akan Kompetansesenter har Samfunnsøkonomisk Analyse gjennomført en kartlegging og beregning av virksomhetenes og samfunnets kostnader ved alkoholrelatert fravær og ineffektivitet.

Proba rapport – Gjennomgang av Akan-organisering og virkemidler

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomgått Akans organisering og virkemidler og kommet med tre anbefalinger for veien videre.

Erfaringer med individuelle Akan-avtaler i norske virksomheter

Rapporten er en oppsummering av innrapporterte erfaringer med individuelle Akan-avtaler vedrørende 385 ansatte i norsk arbeidsliv i 2016.

«Du, av alle» - Intervjuer med ti sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter

«Du, av alle» er en rapport basert på intervjuer med ti sykepleiere som har mistet autorisasjonen sin fordi de har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen.

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom» - Dialoger om sosial inkludering og alkoholbruk i det etnisk mangfoldige arbeidslivet

Akan kompetansesenter avsluttet høsten 2012 et treårig prosjekt som omhandlet etnisk mangfold og rusmiddelvaner knyttet til arbeidsplassen.

Problematisk spilleatferd i arbeidslivet - Risikofaktorer, mulighetsstrukturer og AKAN-modellen

Akan kompetansesenter gjennomførte i perioden 2010-2012 en undersøkelse som omhandler spillproblemer i norsk arbeidsliv. Prosjektet ble finansiert med midler fra Lotteritilsynet og Helsedirektoratet.

Helter og hengehuer - Om alkoholkultur og rusmiddelforebygging i norske studentmiljøer

Høsten 2006 fikk Akan kompetansesenter innvilget midler fra Helsedirektoratet til et tre-årig prosjekt. Prosjektets mål var å finne gode måter å drive rusmiddelforebyggende arbeid blant studenter på

Utprøving av Balance blant studenter - Balance er bra... men ikke for meg...

Balance er et internettbasert verktøy for bevisstgjøring, og eventuell endring, av alkoholvaner.

Å gamble med jobben – pengespillproblemer i arbeidslivet

Målet med dette prosjektet var å øke kunnskapen om ulike aspekter ved pengespillproblematikk i tilknytning til arbeidslivet. Dette målet var definert i to delmål, som omhandlet henholdsvis kunnskapsutvikling og tiltak til arbeidslivet.

Prosjekt rettet mot kvinner, alkohol og arbeidsliv

Akan kompetansesenter har i samarbeid med stiftelsen Bergensklinikkene gjennomført et prosjekt med fokus på kvinner og alkohol i arbeidslivet. Bakgrunnen var at begge instanser hadde et behov for mer kunnskap om alkoholforbruk i tilknytning til arbeidslivet, og et spesielt ønske om å se på situasjonen for kvinner.

Fra papp til pynt? – dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk

Helsedirektoratet gav i 2006 midler til Akan kompetansesenter for å igangsette et prosjekt rettet mot kvinner, alkohol og arbeidsliv. Akan inngikk samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene om å gjennomføre prosjektet. I denne rapporten presenteres erfaringer fra prosjektets andre del: implementeringen av funnene fra prosjektet i bedriftene som deltok i prosjektet. Denne delen av prosjektet har vært ledet av Kristin Buvik