Samler hele Hydro i Norge i én Akanpolicy | Akan.no

Samler hele Hydro i Norge i én Akanpolicy

Etter ett år med intens og god jobbing, kan Hydro skilte med en felles Akanpolicy for alle sine virksomheter i Norge.

Det går livlig for seg når 19 Akan-hovedkontakter fra 7 ulike enheter i Hydro er samlet i hovedkvarteret på Vækerø for å legge siste hånd på felles Akan retningslinjer, kurs- og kommunikasjonsplaner. Her er det mange ulike synspunkt som skal diskuteres, erfaringer som skal deles og kompromisser som skal inngås. Men to dager på Akan-dagene og en dag med workshop, har gitt gode resultater i innspurten.
– Nå har vi landet, slår Espen Uvholt, leder for HR Competence Center Norway i Norsk Hydro, fast.

 

Kort og konsis policy
Uvholt finner frem en av foilene som står sentralt etter ett års arbeid; Norsk Hydros rus- og spillpolicy i 7 punkter.
– Vi har klart å samle oss om disse punktene. Poenget er jo at de skal være få og konsise slik at de totalt 4500 ansatte kan forholde seg til dem, sier Bjørn Heimvik, prosjektleder for Akan prosjektet– Det har i denne prosessen vært viktig at alle verkene i selskapet har følt seg hørt og fått eierskap til det endelige resultatet gjennom sine innspill og forslag, supplerer Anne Overskeid Bleskestad.
Disse to er en del av arbeidsgruppa på fem personer som fortløpende har rapportert til en referanse- og styringsgruppe.
– Vi har jobbet konstruktivt og godt, og har klart å legge bort egne kjepphester for å komme fram til en felles policy. Det har vært nyttig å ha med Akan kompetansesenters seniorrådgiver Jarle Wangen gjennom hele denne prosessen. Han har stilt viktige spørsmål, kommet med kunnskap og erfaringer, han kjenner lovverket og ikke minst har han ledet oss inn på rett spor når vi har vært i ferd med å avspore, sier Bjørn Heimvik.

 

Forankring og leders ansvar
Ifølge arbeidsgruppa har det stort sett vært veldig positiv holdning til å etablere én felles policy for alle virksomheter.
– Ønsket om revitalisering og en felles policy kom først fra HR Lederne på verkene, men det var lett å etablere støtte fra toppledelsen, understreker Uvholt.
– Enkelte verk har opplevd at Akan-arbeidet har ligget litt dødt og har hatt behov for revitalisering. Andre har kjent på utrygghet om det de gjør er riktig. Alt i alt er det god stemning for å samle oss om Akanaktiviteter, felles regler og at «loven er lik for alle»-opplevelsen, sier Heimvik.
Når selve policyen nå er utformet og alle i arbeids-, referanse og styringsgruppa er vel forent om den, skal den rulles ut til alle de norske enhetene. Det vil bli arrangert kursing for ledere og Akan personell og de ansatte skal få eget opplegg for å få innblikk i innholdet i policyen og hva denne betyr for den enkelte.
– Vi tydeliggjør nå enda bedre hvilket ansvar lederne har. De må stå i front i det å implementere policyen og å etterleve den. For meg er det viktig å understreke at dette ikke bare er en HR-sak, men faktisk et lederansvar, understreker Uvholt.
Det er etablert en egen landingsside på Hydros intranett der ledere og ansatte har tilgang til skreddersydd informasjon avhengig av hvilken rolle de har i virksomheten.
– Her får man informasjon om selve policyen, aktuelle kurs, om Akans verktøy, kontaktpersoner og så videre, forklarer Bleskestad.


Teste eller ikke-teste
På spørsmålet om hvilke temaer som har vakt mest diskusjon i arbeidsgruppa, svarer Heimvik momentant:
– Testing av ansatte har helt klart vært det mest diskuterte. For eller mot testing, og i eventuelt hvilken form, har vi gått mange runder på. Vi har produksjon hos oss der små feilgrep kan få store konsekvenser. Vi kan dermed ikke være i tvil om hvorvidt de som er i produksjonsområdet er ett hundre prosent skjerpa.
– Men samtidig må ikke testing bli en sovepute. Det må etableres en kultur der policyen er forankret. Det har vært ett av mine poeng når jeg har vært skeptisk, skyter Wangen i Akan kompetansesenter inn.

 

En kulturendring
Deltakerne i arbeidsgruppa har bakgrunn fra ulike verk i Hydro, og de kommer fra ulike miljøer med ulik kultur. Men alle har de erfart at det har skjedd en kulturendring de siste årene. Og det på alle nivå i selskapet.
– Vi er jo ingen avholdsbedrift, men bevisstheten knyttet til HMS er mye tydeligere. Kolleger må passe på hverandre, og alle forstår at en som har spilt bort halve lønna i løpet av natta ikke skal i en kran når vedkommende kommer på jobb, sier Bleskestad.
– Vår felles målsetting er vel kort og godt følgende, skyter Heimvik inn:
– Vi bryr oss om den enkelte og forebygger ulykker.


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.