Seksåringene som kanskje vil få et rusproblem | Akan.no

Seksåringene som kanskje vil få et rusproblem

Selv ikke landets mest aktive Akan-virksomheter klarer fullt ut å forebygge at enkelte ansatte får et rusproblem. Når starter så et rusproblem? Og hvor tidlig er det mulig å tenke forebygging?


Arvelige og familiære årsaker til rusproblemer skal vi naturlig nok holde utenfor her. Men la oss se på de ytre miljøfaktorene. Det er her du og jeg kommer inn i bildet. Og barna våre. Som dem som inkluderer og blir inkludert, og ekskluderer og blir ekskludert. La oss nå altså tenke tidligst mulig forebygging. Da er vi i barnehagen og skolen – arenaene utenfor hjemmet som påvirker barna våre mest.

Én elev i hver klasse mobbes hver dag gjennom flere år i grunnskolen
Å bli mobbet er svært skadelig. Sammenhengen mellom mobbing og senere rusproblemer er åpenbar – det er minner og opplevelser som må fortrenges. Hver 20. elev mobbes daglig i grunnskolen, hver dag gjennom flere år, hver fjerde elev en gang i blant, i følge FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen). Daglig mobbes altså 3.200 seksåringer (av cirka 64.000 førsteklassinger) og flere enn 30.000 elever på alle klassetrinn (av totalt 618.000 barn i grunnskolen). Hvilken rolle har dine og mine barn i dette? Hva kan du og jeg som foreldre gjøre? I samarbeidet Manifest mot mobbing er ‘Voksne skaper vennskap’ en viktig del. Du og jeg har et viktig ansvar – mobbingen og ekskluderingen i skolen (og barnehagen) kan stoppes. Mobbingen og ekskluderingen  stoppes. Tallene er en skam. (Selv om de i de senere år har vist en viss nedgang, jamfør elevundersøkelsen.) Konsekvensene vil følge disse menneskene gjennom hele livet, også arbeidslivet – om de da ikke blir uføretrygdet som følge av den påførte smerten.

Er det greit at 2500 av de ansatte i Oslo kommune mobbes hver dag?
Ville vi akseptert en arbeidsplass der fem prosent av de ansatte mobbes hver dag? Ansatte som heller ikke har mulighet til å bli sykmeldt som følge av smerten de påføres? (Det har nemlig ikke skoleelever.) Neppe.

Hvis vi mener alvor med inkludering må mobbingen i skolen stoppes
Manifest mot mobbing handler om ‘et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø’. Skoler som gjennomfører aktivitetene som er beskrevet i manifestet klarer å stoppe mobbingen. Ingen er viktigere enn barna våre. Så får det heller stå til at det kanskje en vakker dag i en lys fremtid ikke lenger er samme behov for Akan.


Skrevet av: Trygve Fredrik Myhren

Trygve Fredrik Myhren er seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han har tidligere arbeidet i Senter for inkluderende arbeidsliv, i konfliktråd, på ressurssenter for unge voksne, og i kommunikasjonsbyrå. Han er utdannet siviløkonom og gestalt-/psykoterapeut.