Studentprosjekt (2011) | Akan.no

Studentprosjekt (2011)

Høsten 2006 fikk Akan kompetansesenter innvilget midler fra Helsedirektoratet til et tre-årig prosjekt. Prosjektets mål var å finne gode måter å drive rusmiddelforebyggende arbeid blant studenter på. Det ble opprettet en referansegruppe bestående av et utvalg av universiteter/høgskoler, studentskipnader, velferdsting og forskere ved relevante forskningsinstitusjoner. Prosjektet besto av to deler; en kunnskapsutviklingsdel og en forebyggingsdel.

 

Kunnskapsutvikling

  • Fremskaffe kunnskap om studenters forhold til alkohol og alkoholens rolle i studentkulturen.
  • Basert på kvalitative intervjuer og kvantitative spørreskjemaer.

 

Forebygging

  • Svare på følgende problemstilling: Hvordan jobbe med rusmiddelforebygging blant studenter på en god måte?
  • Identifisere hvilke faktorer som fremmer og hemmer gjennomføringen av rusforebyggende tiltak.
Helter og hengehuer

Hovedfunn

 

Hva ble oppnådd?

 

Her kan du lese den avsluttende rapporten for prosjektet