Studentprosjekt (2011) | Akan.no

Studentprosjekt (2011)

Høsten 2006 fikk Akan kompetansesenter innvilget midler fra Helsedirektoratet til et tre-årig prosjekt. Prosjektets mål var å finne gode måter å drive rusmiddelforebyggende arbeid blant studenter på. Det ble opprettet en referansegruppe bestående av et utvalg av universiteter/høgskoler, studentskipnader, velferdsting og forskere ved relevante forskningsinstitusjoner. Prosjektet besto av to deler; en kunnskapsutviklingsdel og en forebyggingsdel.

 

Kunnskapsutvikling

 • Fremskaffe kunnskap om studenters forhold til alkohol og alkoholens rolle i studentkulturen.
 • Basert på kvalitative intervjuer og kvantitative spørreskjemaer.

 

Forebygging

 • Svare på følgende problemstilling: Hvordan jobbe med rusmiddelforebygging blant studenter på en god måte?
 • Identifisere hvilke faktorer som fremmer og hemmer gjennomføringen av rusforebyggende tiltak.
Helter og hengehuer

Hovedfunn

 • Andelen risikodrikkere blant de spurte studentene er høyere blant kvinnelige studenter enn mannlige studenter.
 • Menn drikker fortsatt mest i volum per drikkesituasjon, men kvinner tåler ikke alkohol like godt som menn. Derfor kan det sies at kvinner drikker mer risikofylt fordi de har tilpasset seg et mer maskulint drikkemønster.
 • De fleste rapporterer om at fest blir morsommere med alkohol enn uten. Dog, mange synes det drikkes for mye i studentmiljøet og mange ville deltatt på flere arrangementer om det hadde vært mindre fokus på alkohol.
 • Studentene har et fylleorientert drikkemønster, hvor godt over halvparten «binger» (fylleorientert drikking, mer enn 6 enheter) på en typisk drikkedag.
 • Studentene tar yrkespraksis og jobb mer alvorlig enn studiene. De har for eksempel lavere terskel for å droppe lesesalen enn å sluntre unna ekstrajobber og obligatorisk yrkespraksis i forbindelse med alkoholkonsum kvelden før.
 • Utdanningsinstitusjonene er store og komplekse, noe som gjør at beslutningsprosesser om tiltak ofte må gjennom mange ledd som ser ulikt på utfordringene. Alkoholforebygging prioriteres ofte bort, og studentene befinner seg ofte langt fra der beslutninger tas i henhold til dette.
 • I studentmiljøene ser vi tendenser til en liberal alkoholkultur som sitter i veggene ved institusjonene, og kan fungere som hinder for dialog og rusforebyggende tiltak. Å jobbe med rusmiddelforebygging utfra et folkehelseperspektiv kan derfor være en utfordring.

 

Hva ble oppnådd?

 • Vi har fått mer kunnskap om alkoholkultur og alkoholbruk i studiemiljøene.
 • Vi har fått til dialog med studiemiljøene ved å snakke om alkohol på en måte studenter kjenner seg igjen, i gjennom den alkoholfokusfrie modellen.
 • Vi har prøvd ut en del tiltak som nå er under videreutvikling og/eller i bruk i studiemiljøene.
 • Prosjektet har bidratt til mobilisering og ansvarliggjøring av studentene gjennom en tilskuddsforvaltning.
 • Et nasjonalt studentnettverk for erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjonene er etablert i regi av Akan kompetansesenter.

 

Her kan du lese den avsluttende rapporten for prosjektet