“Folk kommer til å tro at vi er narkomane, alkoholikere og spillegale hele gjengen!”  | Akan.no

“Folk kommer til å tro at vi er narkomane, alkoholikere og spillegale hele gjengen!” 

 «Vi kan ikke snakke høyt om at vi forebygger problematisk bruk av rus og spill i vår organisasjon. Hva vil folk tro? At vi har en haug med narkomane, alkoholikere og spillegale her på jobb?»

 

Ok, det er kanskje ikke akkurat slik det blir formulert. Men vi erfarer at mange virksomheter ønsker hemmelighold rundt sitt Akan-arbeid av frykt for negativt omdømme. Hvis du tror at bedrifter som jobber med forebygging av problematisk bruk av rus og spill har store problemer sammenlignet med andre, da tar du feil.  

I 2021 var Akans rådgivere ute på 422 oppdrag hos over 200 virksomheter i norsk arbeidsliv. I 8 av 10 oppdrag var forebygging på agendaen, mens håndtering av individsaker var tema i kun 2 av 10. Norske virksomheter etterspør ikke vår kompetanse først og fremst fordi de har problemer, men fordi de ønsker å jobbe forebyggende. Fordi de anerkjenner at deres medarbeidere er vanlige mennesker av kjøtt og blod som én eller flere ganger i livet kan oppleve utfordringer. Fordi de ønsker å jobbe for et godt og trygt arbeidsmiljø blant sine ansatte. 

 

Dere kan med trygghet legge til bærekraftsmål nummer 3 med en gang

Hjemmesidene til norske virksomheter bobler over av stolte rapporter og beskrivelser av sitt bærekraftsarbeid og at de tar sitt samfunnsansvar. Til de virksomhetene som aktivt driver forebyggende Akan-arbeid, og tilbyr sine medarbeidere hjelp; Dere kan med trygghet legge til bærekraftsmål nummer 3 med en gang. «Forebygging av misbruk og skadelig bruk av rusmidler» er et delmål i arbeidet med å «sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder».  

Undersøkelser gjennomført av Folkehelseinstituttet (2019) viser at 84 prosent av norske arbeidstakere mener at jobben bør hjelpe ansatte som får problemer med alkohol. Med en slik forventning så har dere alt å vinne på å vise at dette er deres holdning i kampen om fremtidig arbeidskraft. Som en 18 år gammel lærling svarte da jeg spurte han om hva Akan handler om; – Det handler om å bry seg 

 

Tør å skryte litt av dere selv

Hver eneste vinner av Akan-prisen siden jeg begynte i Akan, har i sin takketale sagt; «vi er ikke perfekte». Og nei, det er heller ikke derfor de får prisen. Forebyggende Akan-arbeid kan vanskelig måles til perfeksjon. I Akan-arbeidet funker nullvisjonsmål dårlig. For tro meg; at en virksomhet ikke har Akan-avtaler, er ikke det samme som at de ikke har ansatte med utfordringer.  

Akan-prisen går heller ikke til de med flest Akan-avtaler. De får prisen fordi de strategisk og systematisk jobber med forebygging og bidrar til at flere beholder arbeidstilknytningen og gir hjelp til de som møter noen av livets utfordringer. Dette er mangfold og inkludering i praksis. De anerkjenner at deres ansatte kan få utfordringer akkurat som alle andre, og de har forstått at arbeidsplassen og arbeidsforholdet gir gode rammer for å oppdage og hjelpe de som har eller i fremtiden får utfordringer. De tar et samfunnsansvar.  

 

Mangfold er mer enn det øyet kan se

I en undersøkelse fra 2021 hvor vi kartla erfaringene med Akan-avtaler, fremkommer det at drøyt 5 av 10 Akan-avtaler er kommet på plass fordi den ansatte har brutt arbeidsreglement eller retningslinjer knyttet til rus og spill. At noen av disse bruddene kunne vært unngått med forebyggende arbeid er en påstand jeg ikke kan bevise, men jeg tillater meg å påstå det likevel. For den samme undersøkelsen viser at nær 2 av 10 avtaler inngås fordi den ansatte selv har kommet og bedt om hjelp.  

Wow! Tenk å være tilknyttet en arbeidsplass der du opplever så stor trygghet at du tør å gå til lederen din, hvor du blir møtt med hjelp og støtte og ikke en kald skulder. Og når 3 av 10 avtaler inngås på bakgrunn av at ledere gjennomfører en samtale basert på bekymringer – Er ikke det ledere vi skal være stolte av og fortelle verden om at vi har?  

Dette er virksomheter som tar sine medarbeidere på alvor. Og til de virksomhetene som er tause om sitt arbeid av frykt for dårlig omdømme; Jeg synes du heller skal være stolt over at dere prioriterer å bruke tid og ressurser på å skape trygge og inkluderende arbeidsplasser. Dere har skjønt at et mangfoldig arbeidsliv ikke bare handler om det mangfoldet øyet kan se.    

Dersom virksomhetene på den ene siden ønsker å jobbe forebyggende og vil senke terskelen for å be om hjelp, men samtidig mener at budskapet må holdes hemmelig, da drar vi snora i begge ender og opprettholder et tabu.   

Akan-arbeid er ikke lovpålagt. Virksomhetene har selv tatt et aktivt valg om å forebygge. Vært stolt av det! Hjelp oss å knuse myter.  


Skrevet av: Stian Fjerdingen

Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han er utdannet sosionom og har bachelorgrad i drama og teater. Fjerdingen har erfaring med helsefremmende psykososialt arbeid blant minoriteter, og er opptatt av å utfordre tabuområder og forebygge opplevelse av skam i møte mellom enkeltmennesker og samfunnet.