Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Policy for rusmiddelbruk og spill

kjorereglerEn policy for rusmiddelbruk og spill, eller kjøreregler, beskriver virksomhetens holdning til rusmiddelbruk og spill. Hensikten er å skape trygghet og forutsigbarhet for ledere og ansatte, fremme godt arbeidsmiljø og ivareta virksomhetens omdømme. 

Policyen bør beskrive virksomhetens holdning til bruk av rusmidler og spill:

 • I arbeidstiden og på arbeidsplassen
 • I sosiale situasjoner med kolleger, som jobbreise, representasjon, lønningspils, julebord, seminar m.m.
 • Rusmiddelbruk og spill i fritiden som kan få negative konsekvenser for jobben

Med rusmidler menes alkohol og narkotika, og gjelder også bakrus og alkohollukt. Ved bruk av medikamenter med ruspotensiale gjelder samme regel.

Pengespill og dataspill som får negative konsekvenser for arbeidssituasjonen anbefales også beskrevet i en slik policy.

En policy for rusmiddelbruk og spill vil avhenge av type virksomhet, størrelse, arbeidsoppgaver og organisering. For eksempel kan bedrifter i samme bransje ha svært ulik alkoholkultur, og kulturen kan også variere mellom avdelinger og enheter innenfor samme virksomhet. Ansatte med mye reisevirksomhet og representasjon vil for eksempel eksponeres for flere situasjoner hvor det drikkes alkohol enn ansatte som ikke har dette som del av sitt arbeid. Noen yrkesgrupper er underlagt egne lover eller har egne sikkerhetsklareringer som også vil påvirke innholdet i policyen. Her finner du eksempler på policy.

I arbeidet med å utforme en policy kan det være nyttig å diskutere følgende:

  • Hvordan ønsker vi å ha det hos oss?
  • Er bakrus og alkohollukt akseptabelt i jobbsammenheng?
  • Hvordan ønsker vi å oppfattes når vi drikker alkohol sammen?
  • Hva anses som regelbrudd? Hvordan håndterer vi regelbrudd?

Det er viktig at både ledelsen og de ansatte er kjent med innholdet i policyen for å skape en felles forståelse og for å forankre dette i arbeidsfellesskapet. For å informere og skape forståelse for policyen anbefaler vi å bruke Dilemmaverktøy og Dialogverksted. Dette er enkle verktøy virksomheter kan benytte seg av for å igangsette refleksjoner knyttet til temaet.

 

Mulige reaksjoner ved brudd på policy

I tillegg til en tydelig policy anbefaler Akan kompetansesenter å beskrive mulige reaksjoner ved regelbrudd. Dette gir ledere med personalansvar trygghet til å reagere når det er nødvendig. Samtidig sikrer det trygghet og forutsigbarhet blant de ansatte. Reaksjonsgrunnlaget vil avhenge av virksomhetens arbeidsreglement og policy. Akan kompetansesenter anbefaler følgende alternativer som reaksjoner:

Intensjonen med en policy for rusmiddelbruk og spill er å forebygge rus- og avhengighetsproblemer, og å gi ansatte med et problem tilbud om hjelp før eventuell oppsigelse vurderes.

For små virksomheter kan begrepet policy virke fremmedgjort og omfattende. Da kan for eksempel kjøreregler være mer hensiktsmessig.

Ønsker du å vite mer om dette? Mer finner du i vår veileder i Akan-modellen.


MENY