Vi venter ikke med å tegne brannforsikring til kontorlokalene står i brann | Akan.no

Vi venter ikke med å tegne brannforsikring til kontorlokalene står i brann

Tirsdag denne uken var blant annet helseminister Bent Høie, statssekretær Kristian Dahlberg Hauge fra Arbeids og sosial- departementet, direktør for arbeidslivspolitikk Svein Oppegaard fra NHO, samt nestleder Tor Arne Solbakken fra LO samlet i forbindelse med Akan kompetansesenters årsmøte.

Vi i Akan kompetansesenter er glade for at våre eiere stilte med årsmøterepresentanter på toppnivå, og tar det som en bekreftelse på viktigheten av forebygging, og arbeidslivet som en kraftfull arena i denne sammenheng.

I tillegg til de formelle årsmøtesakene, diskuterte deltakerne veien videre for arbeidet med helsefremmende arbeidsplasser og forebygging av rus – og avhengighet i arbeidslivet.

– Vi må fokusere på generelt forbruk, ikke problembruk av alkohol, var en av flere uttalelser helse- og omsorgsminister Bent Høie kom med i møtet

Hans poeng er godt dokumentert gjennom forskning. Sverre Nesvåg har tidligere omtalt dette forholdet, som ofte omtales som forebyggingsparadokset. Forskere ved Sirus (Schou, Storvoll & Moan) bekreftet det samme i fjor. Den største andelen av alkoholrelatert sykefravær kan tilskrives moderate konsumenter, ikke høyrisikogruppene. Dette er et viktig poeng å ta med seg for alle virksomheter.

Partene er godt samstemt når det gjelder Akan. Det er enighet om at kompetansesenteret har en viktig rolle når det gjelder kunnskapsbygging og bevisstgjøring overfor både ledere og tillitsvalgte, men at det er ute på den enkelte arbeidsplass jobben må gjøres.

– Vi vet hva som virker, fortsatte helseministeren. En rusmiddelpolicy som er godt forankret i organisasjonen og kjent blant medarbeiderne

Helseministeren understreket at Akan er statens viktigste virkemiddel når det gjelder rusforebygging i arbeidslivet.

Små- og mellomstore bedrifter (SMB) ble også viet oppmerksomhet. Her ble vi oppfordret til å fortsette satsingen vi har påbegynt, og som vi nå begynner å se resultater av. I løpet av 2014 økte andelen oppdrag blant små og mellomstore bedrifter fra 9 % til 22 %.

Småbedriftslederen mangler støtteressurser som HR og HMS, og blir alene med svært mange oppgaver. Det er utfordrende å ligge i forkant og tenke forebyggende. Allikevel er det slik at forebygging er like relevant for små bedrifter som for store. Det ser vi blant annet gjennom alle veiledningssamtalene vi har med SMB-ledere. Vi opplever at stadig flere ser verdien av å utarbeide kjøreregler (policy) for rusmiddelbruk og spill .  ABC-Bakken barnehage, som vant fjorårets Akan-pris, er et godt eksempel.

Jeg er selv leder for en småbedrift, og har ledererfaring fra både store og små virksomheter. Min påstand er at kjøreregler for rusmiddelbruk og spill forenkler min hverdag som leder. Å utarbeide og gjøre reglene kjent i organisasjonen er lite tidkrevende sammenlignet med gevinsten jeg som leder, og Akan kompetansesenter som arbeidsfellesskap, oppnår; for det første vet nå både medarbeidere og jeg hva som er greit og ikke greit, for det andre vi vet vi hva som skal skje dersom grensene skulle bli brutt og jeg vet hvilket ansvar jeg da har som leder. For det tredje trekker reglene bedriftskulturen vår i en inkluderende og ivaretakende retning.

Jeg har tidligere sett hvor energitappende og tidkrevende det er for ledere å håndtere rusproblematikk dersom man mangler slike kjøreregler, og sier som nestleder i LO, Tor Arne Solbakken; Vi venter ikke med å tegne brannforsikring til kontorlokalene står i brann!


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.